มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ
ทั้งในภาคการศึกษาและสาธาณสุข เพื่อเสนอนโยบาย สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านสุขภาวะของประชากรทุกคนในประเทศไทย
และยังร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะในภูมิภาค
โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

พัฒนาองค์ความรู้

และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว และสังคม

พัฒนาสมรรถนะ

ขององค์กร หน่วยงานให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ

พัฒนานวัตกรรม

ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพผ่านเครื่องมือต่างๆ

พัฒนากระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

ร่วมบริจาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

  • ใส่ยอดเงินที่ท่านร่วมบริจาค (บาท)


 

 

ข่าวโครงการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

ดาวน์โหลดสื่อ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) ผู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ
เช่น หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

path2health channel
วิธีการคุมกำเนิด โดยการฝังยา
05:28
ครอบครัวมีส่วนต่อการรังแกกัน
05:25
การรังแกเกิดขึ้นจริง
05:18
5 ที่ฮิตลอยกระทง มีรางวัลแจกด้วย
02:35
การรังแกและการจัดการกับการรังแก
04:47
การขับเคลื่อนการทำงานในระดับจังหวัดภายใต้ พ.ร.บ.
08:10
เอชไอวีเอดส์ รู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อ (ทางเลือก) - ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
02:23
ชีวิตมีทางเลือกเสมอ (Restart) - ท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง
03:01
วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น แบบไหนดี (ไม่เดียงสา) - ยาคุมฉุกเฉิน ห่วงอนามัย แตกนอกเสี่ยงท้อง
02:15
เสียงสะท้อน พรบ. วัยรุ่น
01:29
เสียงสะท้อน พรบ. วัยรุ่น
01:30
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรของวัยรุ่น จ.เพชรบุรี
10:13
ร้านยา...เพื่อนใกล้บ้าน
06:17
เลิฟแคร์สเตชั่น - บริการให้การปรึกษาออนไลน์สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
03:52
แนะนำเครือข่ายแพทย์ พยาบาล อาสา R-SA
10:35
Grand Opening - Bangkok4teen [B4T]
11:08