มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ
ทั้งในภาคการศึกษาและสาธาณสุข เพื่อเสนอนโยบาย สร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านสุขภาวะของประชากรทุกคนในประเทศไทย
และยังร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะในภูมิภาค
โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

พัฒนาองค์ความรู้

และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัว และสังคม

พัฒนาสมรรถนะ

ขององค์กร หน่วยงานให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ

พัฒนานวัตกรรม

ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพผ่านเครื่องมือต่างๆ

พัฒนากระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

ร่วมบริจาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ


 

 

ข่าวโครงการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

ดาวน์โหลดสื่อ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) ผู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ
เช่น หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

path2health channel
วิธีการคุมกำเนิด โดยการฝังยา
05:28
ครอบครัวมีส่วนต่อการรังแกกัน
05:25
การรังแกเกิดขึ้นจริง
05:18
5 ที่ฮิตลอยกระทง มีรางวัลแจกด้วย
02:35
การรังแกและการจัดการกับการรังแก
04:47
การขับเคลื่อนการทำงานในระดับจังหวัดภายใต้ พ.ร.บ.
08:10
เอชไอวีเอดส์ รู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อ (ทางเลือก) - ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
02:23
ชีวิตมีทางเลือกเสมอ (Restart) - ท้องไม่พร้อม ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง
03:01
วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น แบบไหนดี (ไม่เดียงสา) - ยาคุมฉุกเฉิน ห่วงอนามัย แตกนอกเสี่ยงท้อง
02:15
เสียงสะท้อน พรบ. วัยรุ่น
01:29
เสียงสะท้อน พรบ. วัยรุ่น
01:30
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรของวัยรุ่น จ.เพชรบุรี
10:13
ร้านยา...เพื่อนใกล้บ้าน
06:17
เลิฟแคร์สเตชั่น - บริการให้การปรึกษาออนไลน์สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
03:52
แนะนำเครือข่ายแพทย์ พยาบาล อาสา R-SA
10:35
Grand Opening - Bangkok4teen [B4T]
11:08