บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง

670

“เขาว่ากันว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ”
“เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่จะเติมแต้มสีอะไรลงผืนผ้าเล็กๆนี้”
“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาว”

จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของเด็กเป็นวาระแห่งชาติที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญมาทุกยุคทุกสมัย มีการตั้งเป้าสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณสมบัติด้านความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q = Emotional Quotient) ที่ช่วยให้รู้จักควบคุมอารมณ์ความต้องการ และรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและ ความฉลาดทางเชาน์ปัญญา (I.Q = Intelligence Quotient) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด การประมวลผลและพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้เต็มความสามารถ …แต่ที่น่าตกใจคือ เหตุใด? ผลลัพธ์ในวันนี้จึงไม่เป็นดั่งที่วาดหวังไว้


สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน
ไทย ตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง
แม้โลกก้าวไกลไปอย่างมากและภาครัฐก็ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   แต่น่าแปลกใจที่เด็กและเยาวชนไทยในชุมชนกลับมีพัฒนาการ ที่ถดถอยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเด็กวัย 6-11 ปี มีคะแนน E.Q และ I.Q ที่ลดต่ำลงจนน่าตกใจ สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยู่ในครอบครัวยากจน พ่อแม่ไปทำงานในเมืองทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุ หรือ พี่เลี้ยงตามศูนย์ดูแลเด็กซึ่งยังขาดทักษะที่จำเป็นหลายด้านในการดูแลเด็ก ๆ  ยังมีอีกเรื่องที่น่าห่วง นั่น คือ สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข อย่างเร่งด่วน  เพราะดูเหมือนว่ามาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของทางภาครัฐไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เสียแล้ว


ทางออกของปัญหา
?
ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จึงร่วมมือกับ มูลนิธิพะเยาวเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ริเริ่มจุดประกายโครงการ “ท้องถิ่นเพื่อน้อง” โดยมีเป้าหมายต้องการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในชุมชน และส่งเสริมให้ภาคประชาชนในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่พร้อมช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นได้ทันท่วงที อีกทั้งส่งเสริมให้ดูแลปกครองชุมชนของตนเองได้อย่างแท้จริง

ร่วมบริจาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

  
  


 

 

อ่านข้อมูลโครงการ : https://www.path2health.or.th/content/2505 

ร่วมแสดงความคิดเห็น