โครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่ในวันเสาร์-อาทิตย์ กองสวัสดิการสังคม ทน.สงขลา

617

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา เห็นประโยชน์จากการเรื่อง “ถ้าบ้านมีสุข จุดเริ่มปัองกันปัญหาวัยรุ่นทุกเรื่อง” จากโครงการฯ ระยะที่ 1 จึงทำโครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่เสาร์-อาทิตย์ขึ้น ตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม 2561เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ-สปสช.และเทศบาลเองรวมกว่าสามแสนบาท เพราะเห็นคุณค่าสามารถจัดได้ถึง 33 รุ่น พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วม 1,321 คน

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.จังหวัดสงขลาระยะที่ 2” ซึ่งมี 8 พื้นที่คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อบต.ทุ่งหวัง อบต.เกาะยอ และ อบต.ชิงโค ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) สนับสนุนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น