เพิ่มกระบวนกรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลานในบ้าน

471

เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ๔+๔ อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ ๒” ที่สนับสนุนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ได้จัดอบรมพัฒนาวิทยากรเปิดห้องเรียนพ่อแม่ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เป็นกระบวนกรทำการเปิดห้องเรียนพ่อแม่ในพื้นที่ มีภาคีจาก 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ทม.เขารูปช้าง, ทต.เกาะแต้ว, อบต.ทุ่งหวัง, อบต.ชิงโค และ อบต.เกาะยอ เข้าร่วมกว่า 30 คน ด้วยโปรแกรมพัฒนาวิทยากร 4 วัน

วันแรก –ทำความเข้าใจ ลองทำกิจกรรมให้ดูและวิเคราะห์ >> วันที่สอง— ลองฝึกใช้กิจกรรมในห้องอบรม โคช และเตรียม >> วันที่สาม— ออกเปิดห้องเรียนพ่อแม่จริงใน 4 พื้นที่และโคช >> วันที่สี่— สรุป แลกเปลี่ยน เติมเต็ม และวางแผนทำงานต่อเนื่อง

งานนี้ทั้ง 4 พื้นที่ฝึก เกิดแกนนำวิทยากรที่สามารถจัดการเปิดห้องเรียนพ่อแม่คุยเชิงบวกกับลูกหลาน ซึ่งในวันที่สามนี้ มีพ่อแม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ทีมวิทยากรได้แรงบันดาลใจจากการร่วมอบรม เห็นว่ากระบวนการเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งนำไปใช้ในครอบครัว นำไปปรับใช้ในงาน และเห็นการตอบรับของพ่อแม่ที่ร่วมกิจกรรม จึงมีการวางแผนจัดกิจกรรมกับผู้ใหญ่ในท้องถิ่นอีกหลายรุ่น ทั้งทุนจากการสนับสนุนของโครงการฯ และทุนจากการสมทบท้องถิ่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณครูจากโรงเรียนกีฬา-อบจ.สงขลา ที่ตั้งใจมาฝึกเป็นวิทยากรเห็นประโยชน์ของกิจกรรม จะนำรูปแบบ กระบวนการไปหารือกับผู้บริหาร เพื่อวางเงื่อนไขว่าถ้าจะส่งลูกเรียน ม.1 หรือ ม.4 ที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาเข้าห้องเรียนแบบนี้ 1 วัน เพื่อร่วมมือกันดูแลลูกหลาน เนื่องจากนักเรียนที่มีประมาณ 500 คน มีทั้งอยู่ประจำ(กินนอน) และไปกลับ

ปลายทางที่บรรลุความคาดหวังคือ การพัฒนาทุนในท้องถิ่น ขึ้นมาช่วยกันทำงานดูแลลูกหลานในพื้นที่ ผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่รอบๆตัวเยาวชน โดยโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้มีระยะเวลาทำงานกับท้องถิ่นเป้าหมายในจังหวัดสงขลา ถึงเดือนธันวาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น