แกนนำนักเรียนประถมปลาย ส่วนหนี่งของการเตรียมเยาวชนก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

379

เมื่อวันที่ 30-31สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ “โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 10 จังหวัด” ได้จัดอบรมแกนนำรุ่นเยาว์ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ซี่งคัดเลือกจากนักเรียนระดับชั้น ป.4-5-6 รวม 40 คน

กิจกรรมนี้เพื่อพัฒนานักเรียนที่ได้เรียนวิชา “เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา” ให้มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารและทีมครู

ในเวลา 2 วัน แกนนำที่เข้าร่วมสะท้อนว่าสนุก มีความสุขกับกิจกรรม อยากให้มีอีกการเรียนรู้แบบกิจกรรมนี้บ่อยๆ เพราะนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน และยังคิดว่ามีอีกหลายเรื่องที่เพื่อนยังไม่รู้เหมือนเราจากกิจกรรมวันนี้ อยากให้เพื่อนรู้เหมือนเราบ้าง

โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 10 จังหวัด โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการดำเนินงาน เป็นโครงการนำร่องเตรียมนักเรียนให้ได้เรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสมกับวัย ก่อนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีพื้นที่ทำงาน 10 จังหวัด มีสถานศึกษาเข้าร่วม 56 โรงเรียน สิ้นสุดโครงการฯ ในเดือนเมษายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น