สภาเด็กฯ กทม. – แกนนำเยาวชนโครงการเลิฟแคร์ และภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี ผนึกกำลัง จัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน ด้วยนิทรรศการระบายความรู้สึกผ่านเสียง หวังสร้างสังคมใส่ใจคนรอบตัว รู้วิธีดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า หลังยูรีพอร์ตพบวัยรุ่นไทย 1 ใน 4 เคยคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง

วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานรัฐและองค์กรภาคเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน (พม.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้จัดนิทรรศการ We Are Listening ระบายความรู้สึกผ่านคลิปเสียง ภายใต้แนวคิด “Children and Youth Happy +plus “การทำงานบนภาพความทรงจำแห่งความสุขด้วยสุขภาพจิตที่ดี” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมถึงการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุถึงสาเหตุการตายของเยาวชนวัย 10-24 ปีทั่วโลกที่สูงถึง 2.6 ล้านคนต่อปี พบว่า 1 ใน 3 มีสาเหตุจากการฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า ขณะที่ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี 2560 พบวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 44 และมีอัตราป่วยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ 18 หรือราว 1 ล้านคน ซึ่งเห็นได้จากข่าวที่มีบ่อยขึ้น ในเรื่องการทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นของวัยรุ่น ซึ่งสื่อมักรายงานว่าเกิดจากปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยวัยรุ่นที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ทำให้ไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีการจัดงานในวันนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ ในโครงการ Bangkok For Teen (B4T) ที่มุ่งป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมาตรการที่สำคัญประการหนี่ง คือการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและความสามารถของตน อันเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจากภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี การทำกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจและโดยการร่วมกันวางแผนทำงานของกลุ่มเยาวชนกันเอง” โดย กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการ We Are Listening โดยผู้ที่มีความเครียดจะระบายความรู้สึกต่างๆ ผ่านคลิปเสียง ซึ่งผู้ที่เข้าชมนิทรรศการสามารถรับฟังและให้คำปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธโดยหน่วยงานที่ทำงานด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น และมีบริการคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาโดยแพทย์และนักจิตวิทยา รวมถึงกิจกรรมการเล่นเกม การแสดงดนตรี ซึ่งเวทีวันนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นของเยาวชนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะจุดประกายความคิดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับอนาคตของชาติ และเร่งวางมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้องครอบคลุมทุกมิติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น