“โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง” ร่วมกับ คณะทำงานด้านเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดพะเยา ร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก/เยาวชนและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดป่าหนองบัว ตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

บทเรียนที่น่าสนใจที่เป็นเสียงสะท้อนจากคณะทำงานด้านเด็ก ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าคณะอำเภอ ผู้นำชุมชน อสม. ครู (มัธยม,ศพด.) นายกอปท. ปลัดฯ นักพัฒนาสังคม นักวิชาการศึกษา ที่มาร่วมใน ๒ วันนี้ ทำให้เห็นศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานพัฒนาและค้มุครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ข้อค้นพบจากการ “เข้ามาเป็นหุ้นส่วน” ในงานนี้ คือ การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ,องค์กรภาคประชาสังคม,จิตอาสา รวมทั้งสถาบันศาสนา) ทำให้การขับเคลื่อนงานมีคุณภาพและคล่องตัว และที่สำคัญคือ ทำให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเป็น “เจ้าภาพในการดูแลเด็กและเยาวชน” โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะทำงานของโครงการ และทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ บนฐานคิด “เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” อย่างแท้จริง

จังหวะก้าวของโครงการท้องถินเพื่อน้อง ที่เริ่มมาตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตอนนี้เดินมาถึงปีที่ ๓ ที่แต่ละพื้นที่มีการขยายรูปแบบการทำงานเป็นเครือข่ายระดับตำบล ขยายสู่อำเภออื่นๆ ด้วย และคณะทำงานทั้ง ๒ จังหวัด มีความตั้งใจมากที่จะสานงานนี้ต่อเมื่อโครงการจบลง เพราะมีต้นทุนที่ทางมูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันมาร่วมคิด ร่วมผลักดัน และหนุนเสริมให้เกิดงานด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในพื้นที่ เพราะเชื่อว่า “คำตอบและความยั่งยืนอยู่ที่ชุมชน:ตำบลจัดการตัวเอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น