เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน ที่ห้องประชุม สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน โครงการ PROCEED ขององค์การอนุเคราะห์เด็กแห่งสหราชอาณาจักร (Save the Children : UK) ที่ดำเนินงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีจำนวน 24 คน เข้าอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร  เตรียมอบรมครูเพศวิถีศึกษาจากโรงเรียนเป้าหมาย 6 แห่งของอำเภอปางมะผ้า แม่สะเรียง และสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้

จากสถานการณ์ความเจริญของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซี่งส่งผลต่อวิถีชีวิตผุ้คนอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทำให้โครงการ PROCEED เห็นความจำเป็นที่เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว ต้องได้เรียนรู้เรื่องเพศวิถีหรือวิชาชีวิต จึงได้วางแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่การปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การเตรียมวิทยากร การเตรียมครู  หลักสูตรแผนกิจกรรม และการโคชชิ่ง

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ซึ่งมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานเพศวิถีเพื่อเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โครงการฯ นี้จึงรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาวิทยากร  การโคชชิ่งระดับต่างๆ โดยคาดว่าจะเกิดเป็นแนวทางทำงานเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมกับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น