เชฟรอนหนุน แพธทูเฮลท์ รวมพล 8 อปท.ในสงขลา ขับเคลื่อน ท้องถิ่นเพื่อน้อง ดูแลสุขภาวะเยาวชนใต้

107

เชฟรอนสนับสนุนมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 อปท.จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” แจงความสำเร็จงานขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาพร้อมขยายพื้นที่ทำงานต่อเนื่องถึงปี 62

IMG_1344.jpg

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา  เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 อปท.จังหวัดสงขลาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัดเรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ภายใต้ชื่องาน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา โดยมี นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิษุวัต  สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , นายชูไชย  นิจไตรรัตน์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์  , นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ ผู้แทนคณะทำงาน ผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 8 แห่ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เยาวชน และมีภาคีร่วมงานอย่างคับคั่ง

IMG_1326.jpg

นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  ปัจจุบันเด็กและเยาวชน อยู่ในสังคมเทคโนโลยีหรือยุคไอที ฉะนั้นในการเตรียมเยาวชนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนในเรื่อง ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ ซึ่ง 141 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสงขลา จะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ หรือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว หรือ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ขอตามอำนาจหน้าที่ ที่พึงจะสนับสนุนได้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามี อปท.และภาคีในหลายพื้นที่ที่ได้ร่วมทำงานกับโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และนำรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อลูกหลาน ทั้งนี้ ยืนยันว่าจังหวัดให้ความสำคัญมากกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนโดยกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ

IMG_1291.jpg

นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายวิษุวัต  สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4 +4 อปท.ในจังหวัดสงขลาสอดคล้องกับนโยบายเชิงสังคมของเชฟรอน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายของเชฟรอน  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในทุกพื้นที่ที่เชฟรอนเข้าไปปฏิบัติงาน เชฟรอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนโครงการ โดยมอบเงินจำนวน 3,890,835 บาท ให้แก่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ เพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานชาวสงขลาอย่างแท้จริงต่อไป

IMG_1345.jpg

นายวิษุวัต  สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

IMG_1357.jpg

ด้าน นายชูไชย  นิจไตรรัตน์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตว่า จากความสำเร็จของโครงการระยะแรก คณะทำงานโครงการมีความเห็นร่วมกันว่าควรขยายพื้นที่ทำงานไปยังอำเภออื่นๆ  อาจจะดูจากความสนใจของพื้นที่เป็นหลักว่าอยากทำงานเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้วัยรุ่นในชุมชนมีสุขภาวะหรือไม่  ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาคิดว่ามีโมเดลการทำงานและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะให้พื้นที่นำไปใช้ได้จริง ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตคิดว่าจะต้องผลักดันให้งานนี้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของจังหวัด ให้เป็นงานในระบบปกติไม่ใช่งานโครงการเพื่อให้งานนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

IMG_1362.jpg

นายชูไชย  นิจไตรรัตน์

IMG_1307.jpgIMG_1310.jpgIMG_1312.jpgIMG_1313.jpgIMG_1375.jpgIMG_1378.jpgIMG_1379.jpgIMG_1380.jpgIMG_1381.jpgIMG_1284.jpgIMG_1258.jpgIMG_1249.jpgIMG_1248.jpgIMG_1247.jpg

ที่มา : https://news.gimyong.com/article/9472
ร่วมแสดงความคิดเห็น